RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Klíčová aktivita 2: Rozšíření výuky o nové kurzy

Klíčová aktivita 1  |  Klíčová aktivita 2 |  Klíčová aktivita 3 |  Klíčová aktivita 4

V rámci této aktivity je environmentální výuka na PřF MU rozšiřována o 12 nových kurzů (jejich seznam a popis viz výukový portál) rozšiřujících znalosti studentů o oblast udržitelného rozvoje, environmentálního managementu a další dosud opomíjená témata. Vzniká také kurz rozvíjející schopnost práce s informacemi a kurz rozvoje přenositelných kompetencí. Forma výuky má být jak přednášková, tak seminární a součástí musí být i exkurze do praxe. U kurzů bude také kladen důraz na seznámení s odbornými anglickými výrazy. Kurzy jsou vytvářeny v prvním roce řešení projektu a přednášeny v dalších dvou letech projektu. Pro nové kurzy vznikne v 2. roce projektu e-learning a tištěné výukové materiály. Pro rozvoj přenositelných dovedností jsou do knihovny centra RECETOX doplňovány vybrané knihy v ČJ i AJ k dispozici studentům. V rámci nových kurzů nabízíme studentům kreditovaný předmět Stáž v environmentální praxi, kde stráví 2 týdny v reálném provozu v partnerské či jiné instituci. Studenti jsou motivováni pro stáž také přímou podporou.

Nové kurzy připravuje 8 lektorů z centra RECETOX a 2 lektoři z partnerských institucí (SITA a.s. a ENVISAN-GEM a.s.). Partneři se na aktivitě podílí přednáškami, účastí na seminářích, diskusních panelech, účastí na exkurzích a zajištěním péče o studenty na stážích. Na těchto aktivitách se mohou podílet i další odborníci z jiných než partnerských institucí pro zajištění většího spektra praxe.

Výstup klíčové aktivity

Do environmentálně zaměřené výuky na PřF MU je potřeba doplnit oblasti zaměřené na trvale udržitelný rozvoj, související disciplíny a mezioborová témata. Je potřeba posílit schopnosti studentů při práci s informacemi, jejich environmentální uvažování a přenositelné kompetence. Hlavním výstupem této klíčové aktivity bude 12 nově vytvořených kurzů, které naplní uvedené potřeby a zvýší uplatnitelnost absolventů. Vzniknou elektronické učební texty dostupné na webovém portále projektu, 3 skripta a 2 manuály. Nové kurzy budou zařazeny mezi volitelné předměty, dostupné nejširšímu plénu studentů nejen PřF, ale celé MU. Kromě studentů programu Biologie a Chemie tak kurzy (zejména zaměřené na obecnější otázky ŽP) využijí i studenti jiných programů, případně jiných fakult (např. FSS, PrF, FF, PeF). Rozšíření nabídky kurzů prohloubí diverzifikaci studia a umožní studentům lépe volit předměty dle jejich zaměření. Kurzy si po zavedení budou do jisté míry navzájem "konkurovat" a, i když je jejich celková kapacita vyšší (230 studentů), celkový kumulativní počet studentů v nich odhadujeme na 120 studentů ročně. Kurzy budou podpořeny odpovídající propagací v rámci Klíčové aktivity 3 a v dalších letech očekáváme nárůst počtu.

Přínosem realizace klíčové aktivity bude rozšíření environmentálního vzdělání studentů PřF MU o nová témata včetně udržitelného rozvoje. Nové kurzy zvýší schopnost mezioborového přístupu studentů k otázkám ŽP a rozšíří jejich přehled. Naučí se pracovat s informacemi a zvýší se úroveň jejich přenositelných dovedností (schopnost týmové práce, komunikace, organizační, prezentační dovednosti) zvyšující jejich uplatnění v praxi. Zapojením odborníků z praxe a organizací exkurzí (např. sanace, skládka, spalovna) bude zajištěna vazba na praxi. Studenti budou moci absolvovat stáž vybranou z nabídky uvedené na webovém portálu projektu.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION