RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Klíčová aktivita 4: Zvyšování kvality pedagogů

Klíčová aktivita 1  |  Klíčová aktivita 2 |  Klíčová aktivita 3 |  Klíčová aktivita 4

V rámci aktivity jsou rozvíjeny odborné, jazykové a manažerské schopnosti pedagogů zapojených do projektu. Lektoři budou pomocí zahraničních stáží vyškoleni ve směrech, které dosud v Centra nebyly rozvíjeny a mají silný aplikační charakter (např. odpadové hospodářství a technologie, hodnocení vlivu výrobků a služeb na ŽP apod.). Po návratu ze stáží zapracují lektoři získané know-how do výuky, seznámí s ním další pracovníky na semináři a začnou rozvíjet tyto oblasti v nových tématech studentských prací.

Pedagogové RECETOX také navštěvují reálné provozy u některých partnerů a v dalších podnicích a seznamují se s procesy v praxi. Náklady pedagogů za ubytování, cestu a stravné jsou kompenzovány jako přímá podpora. Po návratu pedagogové získané poznatky zapracovávají do výuky a seznamují s nimi další pracovníky na seminářích.

Pedagogové navštěvují celou dobu řešení projektu kurzy angličtiny (2 hodiny týdně) poskytované přímo na pracovišti renomovanou jazykovou školou. Cílem kurzů je posunout jejich úroveň z B1 a B2 na C1 a C2. Důraz je mimo jiné kladen na slovní zásobu pro mezioborovou environmentální problematiku a bezproblémovou komunikaci. Kurzy budou ukončeny certifikátem.

Pro vybrané pedagogy bude uspořádán jednorázový kurz v prvním roce řešení projektu, jehož cílem bude zvýšit jejich manažerské, pedagogicko-psychologické, prezentační a komunikační dovednosti. Kurzy povede společnost specializovaná na tento typ školení, která je schopna přizpůsobit obsah i pojetí kurzu "na míru" (tzn. nejde o manažery firem, ale o VŠ pedagogy).

 

Výstup aktivity

Schopnosti VŠ pedagogů je potřeba kontinuálně rozvíjet dalším vzděláváním, protože jejich kvalita se přímo odráží na kvalitě vzdělávaných studentů. Hlavním výstupem aktivity bude zvýšení kvality 21 pedagogů Centra, kteří jsou členové řešitelského týmu projektu.

Odbornost mladých lektorů bude zvýšena absolvováním krátkodobých zahraničních stáží ve špičkových týmech. Další pedagogové budou mít možnost navštívit reálné provozy a získat alespoň částečnou zkušenost z praxe. Veškeré nové poznatky získané na stážích pedagogové zapracují do výuky a seznámí s ním ostatní v týmu na speciálních seminářích. Stážemi na zahraničních pracovištích bude také posílena mezinárodní spolupráce.

V rámci této aktivity bude také u 21 pedagogů zvýšena znalost angličtiny na úroveň C1 až C2 díky pravidelnému navštěvování kurzů AJ po celou dobu projektu. Získané jazykové kompetence umožní lepší zapojení do mezinárodních sítí, rozvoj výměnných stáží, realizaci projektů EU, a komunikaci se zahraničními odborníky, což se opět odrazí ve zvýšené kvalitě výuky.

Kvalita 10 vyučujících (docenti a odborní asistenti) bude zvýšena absolvováním kurzu, který rozvine jejich schopnosti organizovat aktivity studentů, předávat odborné znalosti, motivovat studenty, vést týmy apod.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION