RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Klíčová aktivita 1: Inovace obsahu a metod výuky stávajících předmětů

Klíčová aktivita 1  |  Klíčová aktivita 2 |  Klíčová aktivita 3 |  Klíčová aktivita 4

V rámci této aktivity je inovován obsah a výuka modernizována vytvořením e-learningu pro 16 stávajících přednášek (jejich seznam s detaily viz výukový portál). Jsou inovovány i výukové metody: interaktivní semináře, samostatná práce a práce v týmech, řešení úloh a práce s informacemi. Do výuky jsou začleňovány zvané přednášky odborníků z praxe a exkurze k danému tématu. Do výuky bude zakoupen nový software pro zvýšení kvality výuky (např. GraphPad Prism pro vyhodnocování toxikologických dat). Součástí inovace je i dovybavení posluchárny dataprojektorem a notebookem pro výuku. Inovovány jsou i úlohy souvisejících 8 laboratorních cvičení (jejich seznam s detaily viz výukový portál) a vybavení laboratoří s účelem zkvalitnit praktickou výuku a zvýšit kapacitu cvičení. Inovováno je i terénní cvičení z ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Jde o týdenní výjezd studentů na observatoř ČHMÚ (partner projektu), kam přijíždí zvaní experti a demonstrují studentům metody terénního průzkumu povrchových vod, půd a ovzduší. Pro cvičení budou zakoupeny dva moderní terénní multimetry kvality vody a půdy. Pro přednášky a cvičení jsou vytvářeny nové výukové materiály. Na těchto aktivitách se podílejí pedagogové Centra. Inovace předmětů byly zahájeny hned od začátku projektu a budou probíhat kontinuálně na základě zpětné vazby z workshopů a průzkumů. Výukové materiály tištěné a e-learning jsou plánovány na 2. rok řešení.

Výstupy aktivity:

Studenti PřF MU potřebují modernizovanou environmentální výuku více orientovanou na požadavky praxe. Jako výstup aktivity jim bude nabídnuto 16 přednášek, 8 laboratorních a 1 terénní cvičení, které budou mít inovovaný nejen obsah, ale formu výuky. Do výuky budou včleněny nové odborné semináře a exkurze. Inovace kurzů má významný dopad na studenty oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie, ale i dalších oborů programu Biologie a Chemie, kteří si je zapisují. Celkový počet studentů (občanů ČR) zapsaných v těchto kurzech v roce 2008/2009 byl 445 a očekáváme minimálně stejný počet i v projektu, protože tyto kurzy jsou již součástí studijních plánů Ekotoxikologie, Chemie životního prostředí i dalších oborů PřF MU a tudíž je studenti těchto oborů budou navštěvovat.
Dalším výstupem jsou e-learningové materiály, které budou studentům k dispozici na webovém portále a v informačním systému MU. Budou také vytvořeny dvě nové učebnice Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí, skripta zaměřená na analýzu životního prostředí a analýzu rizik a 4 manuály do cvičení. Za výstup lze také považovat technicky modernizovanou posluchárnu a vybavení laboratoří pro výuku praktik.
Přínosem realizace klíčové aktivity bude zvýšení kvality environmentálního vzdělání studentů PřF MU. Zapojením odborníků z praxe do inovace (zejména partnerů), jejich přizváním na odborné semináře a organizací exkurzí bude výuka více než nyní přiblížena aplikované praxi a studentům bude také zprostředkován kontakt na potencionální zaměstnavatele. Přínosem pro studenty také bude, že inovace budou reflektovat výsledky průzkumu trhu, kvality a požadavků zaměstnavatelů (Klíčová aktivita 3) a rovnoměrně respektovat všechny v úvahu připadající profilace absolventa - aplikační sféra, věda a výzkumu, státní sféra, soukromé firmy apod.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION