RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Přínos projektu

Hlavní přidanou hodnotou projektu je kombinované řešení dvou potřeb české společnosti: poptávky po mezioborově vzdělaných odbornících pro udržitelný rozvoj a potřeby transformace systému terciárního vzdělávání tak, aby absolventi byli lépe uplatnitelní v praxi. Projekt se zaměřuje jednak na inovaci environmentální VŠ výuky na PřF MU (modernizace výukových metod, e-learning, spolupráce s praxí, důraz na odborné i přenositelné kompetence) a jednak na rozšíření výuky do oblasti udržitelného rozvoje a souvisejících disciplín. Díky projektu se rozvíjí vzdělávání kvalitních prakticky orientovaných odborníků vybavených nejen specializovanými znalostmi, ale i mezioborovým chápáním, schopnostmi práce s informacemi a práce v týmu, komunikačními, organizačními a prezentačními dovednostmi. Propagací je motivováno více studentů (včetně studentů středních škol), aby do svého vzdělání začlenili oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje. Celkový přínos projektu je tedy nejen pro zapojené cílové skupiny ale celospolečenský (zisk odborníků na udržitelný rozvoj) a takový projekt by měl být financovaný z veřejných zdrojů.

Jako další přidanou hodnotu lze uvést řešení cílů projektu v partnerské spolupráci s partnery projektu, kteří představují zastoupení různých typů organizací, které mají své aktivity spojené z životním prostředím (státní sféra, vědecká instituce, velký podnik, firma, nevládní organizace). Společně vzniká platforma pro environmentální VŠ výuku, kde probíhá diskuse o obsahu a formě výuky, znalostech absolventů a požadavcích praxe. Odtud a z pravidelných výzkumů vychází impulsy pro kontinuální inovaci výuky.

Přidanou hodnotou je také mezioborové pojetí zejména některých aktivit projektu (nové kurzy Udržitelný rozvoj, Environmentalistika, Politika a nástroje ochrany ŽP, diskusní semináře) přesahují rámec přírodních věd a s uplatněním patřičné propagace lze předpokládat celouniverzitní využitelnost.

Hlavním přínosem projektu pro zapojené studenty je zvýšená kvalita jejich vzdělání v souladu s požadavky trhu práce a znalostní ekonomiky. Studenti budou více uplatnitelní, konkurenceschopní a flexibilní díky tomu, že:

a) kromě hlubokých odborných znalostí v inovované výuce získávají širší přehled v mezioborových tématech spojených s udržitelným rozvojem, znalosti potřebné v aplikované praxi a přenositelné dovednosti,
b) na výuce se významně podílí odborníci z praxe (přednášky, diskusní semináře, terénní cvičení, exkurze, stáže, diplomové práce), což umožňuje kontakt s potencionálními zaměstnavateli,
c) u stávajících kurzů je inovován nejen obsah, ale i výukové metody (e-learning, diskusní semináře, samostatné a týmové řešení úloh, exkurze). Přínosem pro studenty je také řada nových výukových materiálů a webový portál pro environmentální VŠ výuku. Rozšířením výuky do nových oblastí je zvýšena nabídka témat studentských prací a možnosti volit si skladbu kurzů podle studentova plánovaného zaměření v další praxi. Modernizace vybavení laboratoří zvyšuje kvalitu a kapacitu cvičení.

Zapojeným pedagogům projekt přináší možnost kvalitně inovovat výuku, doplnit si odbornost v problematice udržitelného rozvoje a souvisejících disciplín (stáže, školení), předávat si znalosti s odborníky z praxe a rozvíjet další dovednosti (jazykové, manažerské, organizační a pedagogické). Jsou podpořeni při tvorbě nových výukových materiálů, e-learningu a modernizaci způsobu výuky. Zvýšení jejich kvality je přínosem nejen pro ně, ale také pro studenty.

Přínosem pro studenty středních škol je rozvoj a podpora jejich zájmů o problematiku ŽP. Jsou pro ně pořádány zajímavé informační kampaně (přednášky, dny otevřených dveří, rozesílání materiálů), aby získali motivaci k VŠ studiu v této oblasti. Přínosem je, že jsou zavčas osloveni při výběru VŠ, získávají potřebné informace, setkávají se osobně s VŠ pedagogy a mohou využít sekci webového portálu zaměřenou na zájemce o studium.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION