RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Řešitelské pracoviště

Projekt je řešen v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí, které je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ( www.recetox.muni.cz ). Centrum realizuje výuku, výzkum, vývoj a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Centrum bylo zřízeno v rámci projektu OP VaVpI CETOCOEN ( www.cetocoen.cz ).

Výzkumné centrum RECETOX PřF MU má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodními i tuzemskými projekty orientovanými na vzdělávání a profesní růst odborníků v oblastech spojených s problematikou ŽP. Nejvýznamnější EU projekty RLZ byly „RECETOX - EU DG Centre of Excellence“ (integrace vynikajících výzkumných center z nových členských států EU do evropského výzkumného prostoru) a APOPSBAL (přenos know-how a trénink výzkumných pracovníků ze zemí bývalé Jugoslávie). V projektu NATO koordinoval RECETOX vybudování laboratorních a lidských kapacit pro environmentální analýzy v Arménii. RECETOX dále koordinoval projekty UNEP a UNIDO zaměřené na implementaci Stockholmské konvence a zaštítil vybudování Národního POPs Centra ČR a Regionálního POPs Centra pro střední a východní Evropu jako společného výzkumného pracoviště MU a MŽP ČR. Schopnost reflexe potřeb průmyslové praxe a státní správy dokladuje úspěšně řešený projekt MONET - monitorovací síť perzistentních látek v ovzduší. Z projektů RLZ lze také jmenovat projekty MŠMT 1K (2003 – 2005) zaměřené na rozvoj odborných schopností mladých PhD pracovníků formou dlouhodobé zahraniční stáže. Rozvoj organizačních i odborných schopností byl v minulosti zajištěn v rámci řešení projektů POST-DOC GAČR (rozvoj čerstvých PhD), FRVŠ (rozvoj diplomantů a PGS), Sokrates/Erasmus, Fullbright, DAAD, Marie Curie (stáže diplomantů i PGS). Významnou pravidelnou aktivitou RECETOX je také pořádání vědecko-výzkumných konferencí a workshopů, kde pracovníci rozvíjí své odborné, jazykové a organizační dovednosti. Seznamy grantů a dalších aktivit dokladující kompetence RECETOX jsou na www.recetox.muni.cz.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION