RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Udržitelnost

Aktivity rok 2014 | Aktivity rok 2015 | Aktivity rok 2016 | Aktivity rok 2017 | Aktivity rok 2018


Aktivity rok 2014

Ukončením realizace projektu se nijak zásadně nezměnil přínos pro cílovou skupinu - výstupy projektu byly v 1. roce udržitelnosti nadále používány pro výuku a většina nastartovaných aktivit pořád pokračuje.

Předměty inovované i nově zavedené během řešení projektu zůstávají součástí studijních plánů oborů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí a jako volitelné jsou nabízené i mimo tyto obory. V několika případech došlo ke změnám, které neovlivnily kvantitu a kvalitu učiva předávaného studentům. Dokladem využití všech zmíněných předmětů ve studijních plánech jsou jak seznamy studentů, kteří kurzy prošli v roce 2014, tak studijní katalogy Biologie a Chemie na PřF MU pro školní rok 2014/2015.

Učitelé různým způsobem udržují aktuální obsah svých kurzů a modifikují je na základě zkušeností s výukou v předchozích letech.Stáže v environmentální praxi pro studenty probíhají v nezměněné podobě v rámci kurzu ENV004. Exkurze do aplikované praxe také pokračují, i když díky nedostatku financí na autodopravu ve snížené intenzitě.

V roce 2014 proběhly 3 větší exkurze:

 • a) týdenní cvičení na observatoři ČHMÚ v Košeticích,
 • b) exkurze do Hostětína,
 • c) exkurze do kompostárny, ČOV a logistického centra.

Zakoupené přístroje, SW a knihy byly v roce 2014 využívány pro výuku jak cvičení (přístroje), tak přednášek (projektor, notebook) a pro přípravu vyučujících na výuku (SW, knihy). Výukový portál (www.recetox-education.cz) se všemi informacemi k výuce funguje bez problémů a jednoduchý editační mód umožňuje pedagogickému zástupci aktualizovat všechny informace o výuce (termíny, vyhlášení nových témat, seznamy studentů, programy seminářů). Propagace výuky funguje směrem studentům MU a to formou e-mailů, letáčků a plakátů, čímž jsou posilovány počty studentů, kteří zapisují jednotlivé předměty. Zájem studentů SŠ o přírodovědné obory zaměřené na ŽP je posilován nevíce při dni otevřených dveří.

Odborné, jazykové i manažerské znalosti vyučujících, které získávali v rámci realizace projektu zapojení akademičtí pracovníci jsou nadále využívány při jejich každodenní práci v období udržitelnosti (výuka, vedení studentů, organizace práce a projektů, mezinárodní spolupráce). Je samozřejmé, že akademičtí pracovníci i další vyučující se nadále vzdělávají např. účastí na konferencích, kurzech a stážích. Lze jmenovat pár příkladů: prof. Bláha byl na stáži v Asio s.r.o. získat zkušenosti z technologií zpracování, recyklace a analýz odpadních vod v praxi a v BVK a.s. získat zkušenosti s aplikací screeningových metod (ELISA) v monitoringu toxinů v pitných vodách; dr. Brabec konzultoval s Povodím Moravy problematiku revitalizací toků; dr. Vrana byl na stáži v BVK a.s. s cílem poznat technologie ČOV; Mgr. Šindelářová byla na stáži v ÚKZÚZ s cílem inovovat metody, aby byly v souladu se standardními postupy v praxi; dr. Prokeš byl na školení firmy Envitech týkajícím se odběrů ovzduší.

Je samozřejmostí, že vyučující stále i po skončení projektu kontrolují platnost vyučovaných témat sledováním moderní literatury a potřebné doplňují. Vyučující více zavádí interaktivní prvky do výuky (seminární práce, odpovědníky, práce ve skupinkách) a udržují a aktualizují své e-learningové materiály. Jsou využívány skripta, učebnice a manuály vytvořené v rámci projektu.

Několik příkladů konkrétních aktivit na předmětech:

 • a) přidání komplexní toxikokinetické problematiky (ADME) a konceptu Adverse Outcome Pathways (AOP) do kurzu Bi5580;
 • b) nový systém cvičení v kurzu Bi5620;
 • c) přidání e-learningu s prezentacemi, automatickými domácími úlohami a testy do kurzu ENV006;
 • d) nová témata seminárních prací a spojených prezentací se zaměřením na mořské ekosystémy v kurzu Bi7520;
 • e) nová úloha o stanovení PAHs, PCBs a OCPs v ovzduší pomocí techniky pasivního vzorkování do kurzu ENV007;
 • f) modifikovaná přednáška pro vzorkování vodního prostředí v rámci ČSN EN ISO 5667 v kurzu ENV007;
 • h) detailnější propracování přednášky o validaci analytických metod v kurzu C5920;
 • i) nové výukové materiály ve formě videonávodů na laboratorní metody v kurzech Bi6420c a Bi7533c (financováno z projektů fondu rozvoje MU)

Co se týká seminářů s experty z praxe, je snaha posunout výběr hostů i mimo rámec ČR, aby studenti měli možnost si současně procvičovat AJ. Takto se uskutečnil dne 10/7/2014 seminář pro doktorandy se zahraničním expertem prof. Kolbem a odborníky z firmy Asio s.r.o. Důležitým prvkem při realizaci projektu i v období udržitelnosti je spolupráce s partnery z aplikované praxe. V roce 2014 zůstala strategickým partnerem SITA CZ, jejíž odborníci (Dr. Horsák, Mgr. Chudárek, Mgr. Špičák a další připravili s prof. Holoubkem dvousemestrální předmět Technologie a nástroje ochrany životního prostředí, kde jsou pokryta systematicky všechna technologicky orientovaná témata ochrany ŽP včetně odpadového hospodářství a napravování ekologických škod, které byli v rámci projektu součástí předmětů ENV008 a ENV009.

Dalším klíčovým partnerem zůstává ČHMÚ, který umožňuje na své observatoři týdenní exkurzi, kde zaměstnanci observatoře hrají významnou roli. Důležitou roli zastává také ÚKZÚZ, jehož odborníci nabízí pravidelně několik stáží a ujímají se stážistů z MU, přispívají do výuky terénního cvičení a fungují jako oponenti DP. Malá spolupráce přetrvává i s nevládní organizací Arnika a firmou Envisan- Gem formou nabídky stáže. Objevili se i další partneři - Cementárna Mokrá či firma Asio s.r.o. Pro zapojení organizací do výuky funguje i jiná než finanční motivace např. zisk kvalitních nových pracovníků, výměna know-how s akademiky, vědecká spolupráce v nových projektech (RECETOX připravoval v roce 2014 společné projekty se SITA CZ, ÚKZÚZ, ČHMÚ, Asio s.r.o., ČMC a dalšími organizacemi).


Vybrané kurzy roku 2014

Kurz

Dvousemestrální předmět Technologie a nástroje ochrany životního prostředí (C6890 a C6891) včetně exkurzí do reálných provozů.

Partner

SUEZ CZ a.s. / dr. Horsák, mgr. Špičák, mgr. Chudárek

Kde

RECETOX

Kdy

podzim 2014 / link IS

Poznamka

Kurz vznikl z původních kurzů ENV009 a ENV008 jejich spojením a rozšířením na 2 semestry. Systematicky pokrývá všechna technologicky orientovaná témata ochrany ŽP včetně odpadového hospodářství a napravování ekologických škod.


Kurz

Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie (C6490)

Partner

ČHMÚ (dr. Váňa, mgr. Holubová-Šmejkalová, ing. Pekárek, ing. Čech)

Kde

Observatoř Košetice ČHMÚ

Kdy

podzim 2014 link IS


Vybrané stáže roku 2014

Staže

Kdo

Jana Václavíková, UČO 357995

Kde

Laboratoře MORAVA s.r.o., Studénka

Termin

3.-4.11.,10.-11.11,18.11.2014

Cíl stáže

Metody analýzy vzorků životního prostředí, příprava vzorků, analýza


Kdo

Renata Škovroňová, UČO 408197

Kde

RWE Gas Storage, s.r.o., provoz PZP Třanovice

Termin

Kde

Laboratoře MORAVA s.r.o., Studénka

Cíl stáže

Práce s chemickými látkami při podzemním skladování zemního plynu


Vybrané exkurze roku 2014

Exkurze

Název

Týdenní cvičení na observatoři ČHMÚ v Košeticích (kurz C6490)

Kde

ČHMÚ – observatoř Košetice

Kdy

červen 2014


Název

Exkurze v rámci kurzu ENV015

Kde

Ekologická vesnice Hostětín

Kdy

říjen 2014

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION