RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Základní údaje

Název projektu: Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Název projektu AJ: Innovation and upgrade of the environmental education at Faculty of Science of Masaryk University

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0213 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Realizátor projektu: Masarykova univerzita

Doba realizace projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013

Celkové způsobilé náklady projektu: 16 167 766,85 Kč

Partneři projektu (v abecedním pořadí):

  • Arnika – program Toxické látky a odpady
  • Český hydrometeorologický ústav; ECO – Management, s.r.o.
  • ENVISAN-GEM, a.s.
  • SITA CZ, a.s.
  • Státní rostlinolékařská správa
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION