RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie

Ekotoxikologie

Bakalářské studium směru Ekotoxikologie, obor Speciální biologie
Navazující magisterské studium směru Ekotoxikologie, obor Speciální biologie
Doktorské studium Ekotoxikologie
Rigorozní zkouška z Ekotoxikologie

Bakalářské studium zaměření Ekotoxikologie, obor Speciální biologie

Obor je jedním ze čtyř směrů Speciální biologie. Toto bakalářské studium poskytuje zejména dobrý základ v uceleném vysokoškolském vzdělání v oblasti biologie s přesahem do mezioborových disciplin chemie a matematiky. Studenti získávají během studia teoretické a praktické znalosti o živých systémech na Zemi, principech jejich organizace, funkce, evoluce a dědičnosti, základy obecné biologie - struktura a funkce živé hmoty od molekulární po ekosystémovou úroveň. Navíc jsou do výuky zařazeny základní kurzy chemie, matematiky a hodnocení dat. Na tento obecný biologický základ navazují více specializované kurzy, které studentům umožňují získat hlubší znalosti v rámci zvoleného směru Ekotoxikologie. Ve 3. ročníku je tedy zařazen blok předmětů, které dají studentům základní teoretické i praktické ekotoxikologické vzdělání. Cílem bakalářského studia Speciální biologie je kvalitně připravit studenty pro praktickou činnost nebo pro studium některého z oborů navazujícího magisterského programu Biologie. Součástí studia je samostatná teoretická či experimentální bakalářská práce.

Absolventi bakalářského studia jsou dobře vybaveni pro přechod do praxe zabývající se analýzami vzorků, tedy uplatnění mohou najít v biologických, ekotoxikologických, biochemických, analytických, veterinárních, agrochemických a hygienických laboratořích v soukromém i státním sektoru. Nemusí jít vždy jen o laboratorní pozice – absolventi jsou vybaveni vědomostmi umožňujícími jim odbornou činnost, hodnocení a interpretace biologických, ekologických, chemických, biochemických a ekotoxikologických dat. Dobře se uplatní také v kontrole, ochraně a managementu životního prostředí.

zpět nahoru

Navazující magisterské studium směru Ekotoxikologie, obor Speciální biologie

Absolvent oboru Speciální biologie - směr Ekotoxikologie má kompletní odborné vzdělání v oblasti hodnocení biologického vlivu stresorů v životním prostředí, a to od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémovou. Rozumí problematice hodnocení ekotoxicity čistých látek (například v prediktivním hodnocení pesticidů či v hodnocení chemikálií v rámci Evropských legislativ), ale i komplexnosti problematiky při hodnocení účinků environmentálních směsí. Zná specifika ekotoxikologie v různých matricích – voda, půda, sedimenty, ovzduší a má dobré znalosti o těchto složkách životního prostředí (pedologie, hydrologie, meteorologie). Kromě biologického vzdělání ve výše uvedených oblastech získá posluchač plnohodnotný základ chemie a analýzy životního prostředí a statistického hodnocení dat. Svoji praktickou odbornost studenti dále formují v rámci řady kurzů aplikovaných disciplín (analýza rizik, hodnocení EIA, životní cyklus výrobků - LCA, dopady průmyslových činností na ŽP, odpadové hospodářství, technologie v ŽP a problematika sanací) či předmětů zaměřených na širší společenské souvislosti (environmentalistika, trvale udržitelný rozvoj, politika a právo ŽP). Výběrem volitelných předmětů tak studenti mohou směřovat své vzdělání od vědecko-výzkumné profilace k aplikačně-praktické profilaci, což jim dává možnost reagovat na aktuální potřeby trhu práce a volit si finální portfolio znalostí dle svých preferencí. Rozsáhlé teoretické znalosti absolventů jsou doplněny praktickými znalostmi, protože součástí výuky většiny předmětů jsou laboratorní a terénní cvičení a exkurze, kde si studenti osvojí většinu metod, které se užívají v ekotoxikologii a analýze ŽP v praxi. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické odborné znalosti získávají absolventi během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Vzhledem k rozsahu absolvovaných kurzů je zaručena značná adaptibilita a konkurenceschopnost absolventů s možností uplatnění jak v základním či aplikovaném biologickém výzkumu, tak v oborech souvisejících s chemií životního prostředí, aplikovanou ekologií, či ochranou životního prostředí.

Absolventi nachází uplatnění v soukromém i státním sektoru, a to od odborných pozic (biologické, ekotoxikologické, biochemické a analytické laboratoře) až po řídící funkce (např. hodnotitelé rizik, vedení monitoringu ŽP, environmentální management, podniková ekologie apod.). Jsou tak vhodně vybaveni na práci v institucích ochrany a kontroly ŽP (výzkumné instituce, povodí, zdravotní ústavy, hygienické stanice, odpadové hospodářství) i pro soukromé podnikání nebo průmyslové podniky. S ohledem na řadu přenositelných zkušeností získaných během studia jsou absolventi adaptovatelní k případnému působení v jiném než úzce specializovaném oboru.

zpět nahoru

Doktorské studium Ekotoxikologie

Obor je zaměřen na studium chování a působení cizorodých chemických látek (a dalších stresorů), které člověk uvolňuje do prostředí, na živé organismy v ekosystémech (a to jak na člověka, tak především na nehumánní druhy). Ekotoxikologie reprezentuje systematické a komplexní studium vlivu xenobiotik a dalších toxinů na všech úrovních živé hmoty (poznání mechanismů toxicity na biochemické a buněčné úrovni, orgánová a organismální toxicita, ekotoxikologické působení na úrovni populací a společenstev v ekosystémech). Studium je zaměřeno na ucelené poznání vztahů mezi (i) charakteristikami prostředí (tj. role biodostupnosti, (bio)transformací apod.), (ii) hladinami cizorodých látek a stresorů v prostředí a (iii) jejich biologickými účinky (akutní a chronické, včetně genotoxických). Studován je vliv environmentálních stresorů na zástupce všech hlavních funkčních skupin organismů (tj. producentů, konzumentů, destruentů) v akvatických i terestrických ekosystémech. Pozornost je věnována také aplikaci a vývoji informatických nástrojů a matematickému modelování klíčových procesů. Kromě vlastních experimentálních výsledků jsou k dosažení daných cílů využívány i hlubší poznatky z biologie, ekologie, chemie životního prostředí, biostatistiky a dalších. Významným cílem ekotoxikologie je také získané poznatky přenést do praxe pro exaktní popis možných zdravotních a ekologických rizik a racionální ochranu ekosystémů. Hlavní náplní studia je realizace disertační práce jako samostatného výzkumu v zadané tématice s publikačními výstupy.

Absolventi ekotoxikologie se uplatní ve výzkumné oblasti zaměřené na znečištění prostředí a jeho vlivy na organismy, ale také v praktických oblastech kontroly kvality jednotlivých složek prostředí včetně ochrany přírody, v laboratořích průmyslových podniků i ve společnostech věnujících se ochraně a technologii prostředí včetně bioremediací. Cílem studia je připravit absolventy s hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblastech experimentální laboratorní i terénní ekotoxikologie, v oblastech chemie životního prostředí, analýzy ekologických rizik a hodnocení dopadů na prostředí včetně využití GIS. Nedílnou součástí programu je rozšiřování znalostí z moderních hraničních oborů jako jsou molekulární toxikologie, populační ekotoxikologie, ekosystémová informatika a modelování. Absolventi jsou vybaveni také rozsáhlými praktickými znalostmi národních i mezinárodních standardů v oblasti managementu chemických látek a ochrany před jejich škodlivými účinky na člověka i ekosystémy. Absolventi jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

zpět nahoru

Rigorózní zkouška z Ekotoxikologie

Informace o rigorózním řízení na PřF MU
Složení komise

Uchazeč prokáže obecný přehled znalostí na úrovni absolventa Mgr. studia daného oboru a dále hlubší znalosti v oblasti předkládané rigorózní práce. Předměty státní rigorózní zkoušky: Ekotoxikologie, Chemie životního prostředí.

zpět nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí