RECETOX EDUCATION | Pokyny pro studium

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPokyny pro studium

Pokyny pro studium

Obecné informace o studiu  /  Konkrétní pokyny pro studium oborů

Obecné pokyny ke studiu na PřF MU

Studium v oborech i předmětech zmiňovaných na těchto stránkách se řídí obecnými a závaznými pravidly pro studium na Masarykově univerzitě. Studenti PřF MU jsou povinni tyto předpisy znát a řídit se jimi během svého studia.

Zejména jde o:

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ze dne 2. února 2019

Opatření děkana č. 1/2018 k SZŘ MU

Výklad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity pro studenty

Zákon č. 111/1998 Sb., O vysokých školách ve znění pozdějších předpisů

Další důležité předpisy týkající se studia na PřF a organizace výuky jsou:

Statut přírodovědecké fakulty z 11. ledna 2019, část čtvrtá "Studium na Fakultě"

Opatření děkana č. 8/2012: Výuka a tvorba studijních programů, aktualizace 2015

Organizační řád fakulty

Disciplinární řád pro studenty

Stipendijní řád MU

Opatření děkana č. 1/2016: Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty MU

Opatření děkana č. 6/2015: Přijímací řízení do studia

Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací na PřF MU (Opatření děkana 12/2018)

Pokyny pro vypracování disertačních prací na PřF MU (Opatření děkana č. 5/2012)

a doporučené šablony

Informace a pokyny ke studiu na PřF na fakultních webových stránkách:

Základní informace o bakalářském studiu

Základní informace o magisterském navazujícím studiu

Základní informace pro doktorské studium (POZOR, nabídka volných témat disertačních prací na fakultních stránkách nemusí být aktuální)

Průvodce doktorským studiem

Informace k rigoróznímu řízení

Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studia

Informace k přijímacímu řízení do magisterského navazujícího studia

Informace k přijímacímu řízení do doktorského studia

Při konkrétních dotazech, na něž nenaleznete odpověď v předpisech výše, kontaktujte Studijní oddělení PřF MU (dotazy k bakalářskému a magisterskému studiu a k rigoróznímu řízení) či Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium (dotazy k doktorskému studiu).

Konkrétní informace a pokyny pro studium oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie

Studijní katalogy Chemie a Biologie, které obsahují aktuální nabídku předmětů garantovaných Centrem a návrhy doporučených studijních plánů pro jednotlivé obory

Katalog předmětů v is.muni.cz

Harmonogram termínů – viz důležité termíny

Formuláře k bakalářským a diplomovým pracím:

Zadání bakalářské práce

Zadání diplomové práce

Posudek vedoucího na bakalářskou práci

Posudek oponenta na bakalářskou práci

Posudek vedoucího na diplomovou práci

Posudek oponenta na diplomovou práci

Pokyny pro vypracování studentských prací:

Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací na PřF MU (Opatření děkana 12/2018)

Pokyny pro vypracování disertačních prací na PřF MU (Opatření děkana č. 5/2012)

a doporučené šablony

Okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám:

Bakalářské studium Chemie

Magisterské navazující studium Chemie životního prostředí

Bakalářské studium směru Ekotoxikologie, oboru Speciální biologie (verze platná pro jaro 2014 a dále)vzorový test pro předmět Obecná biologie v SZZ,

Magisterské navazující studium směru Ekotoxikologie, oboru Speciální biologie

Složení komisí pro obhajoby studentských prací a státní závěrečné zkoušky:

Bakalářské studium Chemie

Magisterské navazující studium Chemie  a Nejběžnější složení oborové komise Chemie životního prostředí

Doktorské studium Chemie životního prostředí

Rigorózní řízení Chemie životního prostředí

Bakalářské studium směru Ekotoxikologie, oboru Speciální biologie

Magisterské navazující studium směru Ekotoxikologie, oboru Speciální biologie

Doktorské studium Ekotoxikologie

Rigorózní řízení Ekotoxikologie

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí