RECETOX EDUCATION | Studentské práce

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStudentské práce

Studentské práce

Témata nabízená Centrem jsou zaměřena na problematiku související s odborným zaměřením Centra (chemie životního prostředí, ekotoxikologie, matematická biologie).

V této části jsou prezentována témata studentských projektů. Studentské práce jsou rozděleny na disertační, diplomové a bakalářské, v každé sekci vždy najdete práce ve fázi realizace a práce již v minulosti úspěšně obhájené a ukončené.

V sekci nová témata se v aktuálních obdobích objevují seznamy nově otevřených témat pro všechny tři obory garantované Centrem.

V rámci Centra je možné realizovat také projekty středoškolských studentů, např. SOČ a další.

Plné texty prací v pdf lze stáhnout z veřejně přístupné databáze prací v is.muni.cz v aplikaci Vyhledání absolventů a závěrečných prací.

Videokurz jak psát práci: https://is.muni.cz/do/sci/video/Jak_napsat_DP

 

Bakalářská práce musí ukázat, že je student schopen se orientovat v zadaném tématu, aktivně vyhledávat a analyzovat relevantní informace a kvalitně je zpracovat do podoby písemné práce. Práce odpovídá klasické odborné publikaci. Musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně, spisovným jazykem a stylisticky funkčním a jednotným stylem. Práce může být založena na zpracování dostupných informací o aktuálním problému, na terénním měření, laboratorních experimentech nebo kombinaci všeho uvedeného. Může jít o práci vyhodnocující novým způsobem data získaná či publikovaná někým jiným. V případě bakalářských prací není podmínkou a kritériem originálnost výsledků, významný přínos pro vědu nebo následná publikovatelnost, ale originální zpracování. Pokud je práce postavena na literární rešerši a nebudou získávána vlastní data, důraz musí být kladen na kritickou re-analýzu, reorganizaci či meta analýzu dostupných dat a informací. Text musí obsahovat citace literatury, odkud byly zásadní informace čerpány. Citují se zejména definice, teze, nové poznatky, konkrétní výsledky, číselné údaje a převzaté obrázky. Bakalářská práce by měla čerpat zejména ze zahraničních recenzovaných časopisů a obsahovat nejméně 20-30 citovaných literárních zdrojů. Celkový rozsah práce je minimálně 30 stran. Formální požadavky jsou specifikovány na celofakultní úrovni Opatřením děkana 12/2018 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD_2018_12.pdf) a existuje též doporučená šablona (http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Legislativa/Sablony).

 

Diplomová práce musí ukázat, že student je schopen se orientovat v zadaném tématu, aktivně vyhledávat, analyzovat a syntetizovat relevantní informace, experimentálně pracovat na řešení zadaného problému, analyzovat a interpretovat výsledky a kvalitně vše zpracovat do podoby písemné práce ve formátu odborné publikace. Musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně, spisovným jazykem a stylisticky funkčním a jednotným stylem. Práce musí obsahovat literární rešerši a širší úvod do relevantní problematiky. Dále je založena na terénním měření, laboratorních experimentech, interpretaci dat a/nebo jejich matematickém modelování. Může jít také o práci vyhodnocující novým způsobem data získaná či publikovaná někým jiným. V případě magisterských diplomových prací je podmínkou a kritériem originálnost výsledků, významný přínos pro vědu a/nebo následná publikovatelnost. Text musí obsahovat citace literatury, odkud byly zásadní informace čerpány. Citují se zejména definice, teze, publikované poznatky, konkrétní výsledky, číselné údaje a převzaté obrázky. Magisterská diplomová práce by měla čerpat téměř výhradně ze zahraničních recenzovaných časopisů a jiné primární literatury a obsahovat nejméně 40 citovaných literárních zdrojů. Celkový rozsah práce je minimálně 50 stran. Formální požadavky jsou předepsány na celofakultní úrovni Opatřením děkana 12/2018 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD_2018_12.pdf) a existuje též doporučená šablona (http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Legislativa/Sablony). Práce může být předložena v jazyce českém nebo anglickém.

 

Disertační práce: Pokyny pro vypracování disertačních prací na PřF MU (Opatření děkana č. 5/2012)

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí