RECETOX EDUCATION | Témata studentských prací

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Témata studentských prací

realizované / obhájené

Realizované práce

Zahájeno v roce 2016

studentnázev

Ekotoxikologie

Kryštof FojtůEkologická rizika současně používaných pesticidů v půdě
Barbora JurčišinováAlternativní přístupy pro sledování neurotoxicity
Nina PálešováHodnocení účinnosti a ekotoxicity nových antimikrobiálních/antifoulingových polymerů
Kateřina PejchalováNanopesticidy: charakteristika, aplikace a osud v prostředí
Jana ŘezníčkováAnaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích

Nahoru

Zahájeno v roce 2015

studentnázev

Ekotoxikologie

Tomáš KolofíkPlazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod
Marek Trojan Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly

Nahoru

Zahájeno v roce 2014

studentnázev

Ekotoxikologie

Jakub TřískaÚloha retinoidů ve vývoji ryb

Nahoru

Zahájeno v roce 2013

studentnázev

Matematická biologie

Marcela Gáliková Metodika analýzy longitudinálních medicínských dat
Štěpánka Jochcová Metodika instrumentálních proměnných jako nástroj analýzy kauzálních vztahů

Nahoru

Zahájeno v roce 2009

studentnázev

Nahoru

Obhájené práce

Obhájeno v roce 2017

studentnázev

Chemie

Terezie ŠťastnáDietární expozice vybraným chemickým látkám v epidemiologických studiích

Ekotoxikologie

Filip UrbánekToxické účinky metabolitů patogenních mikroorganismů na populaci zvířat
Anna Žáková Metody hodnocení biologických účinků vzdušných polutantů in vitro

Nahoru

Obhájeno v roce 2016

studentnázev

Chemie

Pavla FialováRovnovážné pasivní vzorkování organických kontaminantů v tkáních ryb
Vendula GreéováTestování pasivního vzorkování pro monitorování polárních organických kontaminujících látek v procesu čištění městských odpadních vod
Lucia KrkoškováAnalýzy množství a kvality půdní organické hmoty
Natálie KrálováHladiny látek narušujících hormonální rovnováhu ve výrobcích a materiálech

Ekotoxikologie

Alžbeta Dikunová Strukturní studie kapsidového proteinu a replikázy viru chronické paralýzy včel
Eliška Blažková Dostupné in vitro modely ke studiu testikulární toxicity
Tomáš Cimr Hodnocení cytotoxicity v in vitro kulturách buněčných sferoidů.
Michael Killinger Determinace anterio-posteriorní osy při vývoji končetin
Zuzana Kolářová Metody eliminace sinicových toxinů ve vodárenství
Klára Kročová Využití nanomateriálů (NM) pro remediaci kontaminovaných ekosystémů
Barbora Taszková Toxicita insekticidů pro larvy pakomárů: interakce s podmínkami v laboratorních experimentech
Nikola Zahradová Vliv sinicových metabolitů na raná vývojová stádia ryb

Nahoru

Obhájeno v roce 2015

studentnázev

Chemie

Jaromír SobotkaAplikace sorpční extrakce na míchadélku (SBSE) pro monitorování alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí
Lucie HložkováComet assay: nové trendy a aplikace v testování genotoxicity

Ekotoxikologie

Zuzana Dvořáková Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismy
Marie Miličková Vliv fyzického a chemického stresu na imunitní a fyziologické parametry
Renata Škovroňová Karcinogenní a antikarcinogenní účinky sinicových metabolitů

Nahoru

Obhájeno v roce 2014

studentnázev

Chemie

Romana GáborováMetody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředí
Ilona VáclavíkováZnečištění ovzduší perzistentními organickými látkami v České republice a v Rakousku
Barbora NežikováSrovnání XAD pryskyřice a polyuretanové pěny (PUF) pro účely vzorkování vzduchu a mokré depozice
Petra FišerováInstrumentální metody pro stanovení retinoidů ve vzorcích životního prostředí
Daniela ŽážováVýskyt léčiv ve vodním prostředí
Lucie Komancová Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch
Šárka Kuklíková Monitorování osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vod
Romana Lesniáková Faktory ovlivňující obsah a distribuci rizikových prvků a rizikových látek ve fluvizemních půdách
Jakub Martiník Jednokrokové extrakce pro stanovení forem arsenu v sedimentech a půdách
Lenka Hájková Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR
Lucia Micháliková Vyhodnocování účinnosti destrukce či nevratné transformace POPs v odpadech při použití různých technologií
Jana Smatanová Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě

Ekotoxikologie

Radim HonAnalýza elektrické impedance v buněčné biologii a in vitro toxikologii
Hana KlímováAntibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředí
Jonáš Lačňák Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí
Veronika Musilová Nové mechanizmy endokrinní dizrupce - narušení thyroidního a glukokortikoidního systému
Eliška Rozmánková Využití základních parametrů mikrobiálních společenstev pro bioindikaci kvality a degradace půd
Eva Šafaříková Vliv toxinů na metabolické dráhy v modelových systémech
Libor Šulc Retinoidní látky ze sinic
Daniela Gaiduschová Kryoprezervace rostlin; metoda k dlouhodobému uchovávání genetického materiálu a její biologické aplikace
Jindřich Šmíd Vliv externích faktorů a různých kultivačních technik na produkci biologicky aktivních látek u sinic a řas

Matematická biologie

Zuzana SzolgayováDesign laboratorního experimentu pro fylogenetickou rekonstrukci vybraných genů u netopýrů s geomykózou
Anna Bílková Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II.
Tereza Dufková Metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat
Ludmila Hostýnková Možnosti využití dat z nemocniční klinické praxe pro identifikaci a modelování doby do relapsu a progrese onkologických onemocnění
Michaela Krpenská Využití regulačních diagramů v monitoringu kvality zdravotního screeningu
Markéta Mádrová Predikční modely pro odpověď na neoadjuvantní chemoterapii u pacientů s karcinomem prsu
Viktória Seňová Analýza antropometrických charakteristik členů rodin v dlouhodobém sledování na základě databáze ELSPAC
Vít Volšička Fulltextové vyhledavání v medicínských textových zprávách
Kristína Vozáriková Signál selekce v kódující sekvenci DNA
Jan Závala Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů

Nahoru

Obhájeno v roce 2013

studentnázev

Chemie

Alena Ambrosová Bazické kationty v ovzduší a srážkách
Kateřina Švecová Prekoncentrační metody pro stanovení perfluorovaných povrchově aktivních látek ve vodě
Jitka Tobišková Bromované zpomalovače hoření v moderních materiálech
Romana Bedrunková Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorků
Kristýna Kroupová Stanovení methylrtuti v tělních tekutinách
Mária Staroňová Biomonitoring mateřského mléka z pohledu dostupnosti globálních dat
Jana Václavíková Hodnocení expozice a potenciálních rizik na základě míry kontaminace mateřského mléka POPs

Ekotoxikologie

Barbara Albrechtová In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturami
Ondřej Brózman Nové metody stanovení genotoxicity v ekotoxikologii
Tereza Dvořáková Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
Kristýna Jánová Charakterizace a účinky komplexních směsí látek z vodního květu sinic
Natália Neuwirthová Selektivní extrakční metody jako screeningové nástroje pro predikci biodostupnosti v pevných matricích
Zuzana Nováková Moderní metody pro studium oxidativního stresu a poškození tkání
Sabina Váňová Kmenové buňky – nový nástroj pro hodnocení toxicity?

Matematická biologie

Jana Baranová Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními
Eva Bartošová Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři Košetice
Klára Benešová Odhady relativního přežití pacientů po PCI
Igor Feigler Časově frekvenční analýza signálu EKG
Pavla Glosová Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetace
Šárka Hašková Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních onemocnění
Iveta Chvátalová Analýza vlivu hemodynamické podpory u koní
Kamil Jaroň Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem bílých nosů
Klára Jonasová Možnosti hodnocení kompetitivních rizik v observačních studiích
Petra Kovalčíková Hodnocení opakovaného výskytu sledované události v čase
Zuzana Kozáková Environmentální charakteristika zimovišť netopýrů se zvýšeným výskytem geomykózy
Kryštof Kupčák Řešení problému missing values v klinických registrech
Radomír Kůs Deterministické modely v epidemiologii
Tomáš Reigl Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA mikročipů
Lukáš Rosol Míry složitosti při analýze signálu EEG
Marta Surgentová Výpočetní analýza proteinových tunelů
Michal Svoboda Analýza rizikových faktorů pro rehospitalizaci a úmrtí z kardiovaskulárních příčin u konsekutivně sledovaných pacientů po akutním srdečním selhání
Adéla Šenková Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích
Jiří Šilar Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů.
Petr Šlinz Výběr indikačních taxonů pro jednotky lesnického typologického systému
Roman Vyškovský Predikce časových řad pomocí umělých neuronových sítí
Lenka Zemánková Biologické indikátory revitalizace vodních toků

Nahoru

Obhájeno v roce 2012

studentnázev

Ekotoxikologie

Dominik Dostál Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky
Zuzana ŠalplachtováModerní biodetekční systémy pro hodnocení přítomnosti látek s aktivitou dioxinového typu v různých typech vzorků
Jitka JohnováKritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unie
Edita KolářováNové metody hodnocení expozice
Zuzana KrausováLeydigovy buňky jako cíl endokrinních disruptorů
Šárka KřepelkováPoužití ekotoxikologických testů s půdními mikroorganismy a bezobratlými pro hodnocení vlivu bioodpadů na zemědělskou půdu
Lenka MikuláškováNakládání s nebezpečným odpadem ve stavebnictví
Alena NekvapilováEkotoxikologické biotesty na embryolarválních stádiích vodních obratlovců – otázky šetrné manipulace s modelovými organismy
Marek PípalIdentifikace vhodných metod pro studium imunotoxicity na embryích Danio rerio

Matematická biologie

Ina Kyselová Analýza asociací parazitárních společenstev, potravních a behaviorálních dat u populace orangutanů
Lucie BrožováMetody hodnocení genetických asociačních studií
Lenka ČápkováČasový vývoj regionálních trendů onkologických onemocnění v České republice
Barbora Hanáková Studium exprese genů specifických pro BRAF mutantní nádory kolorekta napříč různými částmi tlustého střeva u časných stupňů vývoje karcinomu.
Renata ChloupkováVýznam charakteru říčních koridorů pro životní strategie bezobratlých živočichů ve vodních tocích
Lenka KrupkováProstorové modelování vegetace na základě bioklimatických dat
Michaela KučerováFunkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémy
Andrea LuterováModely dynamiky nádorových onemocnění
Zita MacháčkováHodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů
Petra MalcováModelování acidifikace lesních půd se zahrnutím neurčitostí
Ondřej NgoIndikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu
Lucie PanáčkováStatistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu
Ivana SvobodováNástroje regresní diagnostiky v analýze přežití
Kateřina ČernáMetody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění

Nahoru

Obhájeno v roce 2011

studentnázev

Ekotoxikologie

Tereza ProcházkováHodnocení vlivu různých extracelulárních směsí metabolitů (exudátů) sinic a řas pomocí růstově inhibičního testu na autotrofních organismech
Markéta SvobodováBioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
Marek ŠudomaVyužití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity kalů a kompostů
Markéta BrázdováInterakce huminových látek a UV-VIS záření
Aneta DydowiczováRole mezibuněčné komunikace v endokrinní disrupci
Pavel FojtEkotoxikologie terestrických plicnatých plžů
Jana LebedováTradiční a moderní biomarkery v ekotoxikologii - experimentální využití
Marie MichelováVýskyt farmak v prostředí a jejich interakce s organismy
Jana OndrováVliv půdních vlastností na bioakumulaci persistentních organických polutantů v žížalách

Matematická biologie

Mariya AntonovaModely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR
Petra BoudováStochastické modely predikující výsledky léčby chronické myeloidní leukémie
Petr DluhošMetaheuristické optimalizační metody pro registraci obrazů z magnetické rezonance
Martin HrochVyužití počítačové simulace společenstev v analýze biodiverzity
Eva JakubcováStochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním
Barbora MaláDeformační modely v algoritmech pro prostorovu normalizaci MR obrazů mozku
Jiří MoravecPopulační historie virů způsobujících vzteklinu
Lenka PuczokováGenetické faktory u systémového lupus erythematosus: review literatury a metaanalýza
Jakub TischlerPredikce vlivu aminokyselinové substituce na funkci proteinu
Michal UherParametrické modely v analýze přežití
Kateřina ZáleskáKlasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí
Blanka ProcházkováStatistické metody pro klasifikaci kvality dat v hematologických klinických registrech

Nahoru

Obhájeno v roce 2010

studentnázev

Chemie

Renata KocourkováBimolekulární fotoprocesy v matrici sněhu
Pavla KoskováBiodostupnosti organických látek v tuhých matricích
Dagmar JaníčkováAplikace rozptylového modelu na oblast Liberecka
Pavlína KaráskováPerfluorované látky v prostředí
Šárka UrcováFotochemie ropných látek - produkty a důsledky ropných havárií
Mária ChropeňováKontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty
Kateřina BenčaťováPolyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii.
Kateřina HoškováDiagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzduší
Kateřina StehlíkováStanovení polárních pesticidů v environmentálních vzorcích
Dunja PetrovićVliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů.
Marta SeifertováAlkylfenoly v environmentálních matricích
Eliška ČechováIdentifikace a stanovení obsahu steroidních látek v environmentálních matricích
Kristýna ŠtůlováRovnováhy steroidů v systému sediment/voda.
Lucie LangováSteroidní látky v odpadních vodách – výskyt, metody vzorkování a analytického stanovení

Ekotoxikologie

Lucia ŠkulcováVyužití testu toxicity s Caenorhabditis elegans pro hodnocení kontaminovaných půd a sedimentů
Katarína BányiováModely hodnocení zdravotních rizik perzistentních organických polutantů
Branka LakovićModely PBPK (physiologically-based pharmacokinetic models) a jejich využití v ekotoxikologii
Michal DymákHodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhů
Sabina NémethováPraktické využití modelování a předpovědí ekotoxicity ve vodním prostředí
Josef OspalíkVliv huminových látek na osud POPs ve vodách
Martina RichterováVýskyt a efekty látek v produktech denní potřeby
Martin StečekMetody zpracování vzorků vody pro zjišťování přítomnosti látek narušujících hormonální rovnováhu organismů
Lucie ŠindelářováVliv vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě po aplikaci na zemědělskou půdu
Nikol KavkováVýskyt a efekty mošusových látek v prostředí
Martin KopřivaPřístupy k hodnocení stavu a kontaminace vodních toků

Matematická biologie

Eva Jarošová Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocnění
Zdeňka Adamu Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní
Anna GardavskáMatematické modelování biodegradačních procesů
Kristýna HardynováProstorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci
Kateřina ChlupováMetody populačního hodnocení přežití
Hana ImrichováMožnosti propojení výsledků genomických experimentů s gene ontology online databázemi pro tvorbu metabolických sítí.
Andrea Janotová Analýza ChIp-čipů - současné metody a jejich porovnání na modelovém příkladu u nádorů.
Jitka Jirčíková Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG
Martina Kalivodová Predikce výskytu a abundance vybraných taxonů vodních bezobratlých v tekoucích vodách
Matyáš Kuhn Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazech
Markéta NovotnáPočítačové modelování znečistění v přírodě s využitím Maple
Martin PoledníkMetody strojového učení pro analýzu MR obrazů mozku
Roman Richard Štěrba Bioklimatické modelování
Barbora Pěchotová Srovnání klasifikačních metod pro aplikaci na biologických datech

Jiné obory

Lucie BielskáSystém managementu kvality v laboratoři environmentálních analýz
Naďa ChytkováLagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší
Nikol BlokešováMechanismy degradace jednotlivých skupin látek narušujících hormonální rovnováhu organismů v odpadních vodách
Anežka NečasováBiosenzory pro detekci genotoxických látek
Anna KutlákováVyužití techniky SPME při analýze vodných vzorků
Petra LorencováExtrakce a analýzy sinicových toxinů v biotických matricích

Nahoru

Obhájeno v roce 2009

studentnázev
Blanka MaňákováKovy a jejich biodostupnost
Štěpán VinterStanovení n-alkanů v prostředí
Jiří SmutnýNové progresivní metody detekce poškození buněčné DNA

Ekotoxikologie

Veronika BuráňováKvasinky jako modelový organismus v ekotoxikologii
Petr MasnerPřístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocích
Eva TrávníčkováVyužití půdních mikroorganismů v biomonitoringu - nové poznatky a přístupy

Matematická biologie

Michaela Bayerlová Co-evolution of arenaviruses and their hosts
Petra Hloušková Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů
Zuzana Ježíková Modelování v říční sítí (Modelování distribuce a osudu polutantů v aquatických ekosystémech - prostorové modelování, box modely, GIS)
Tereza Kalábová Výběr příznaků pro klasifikaci jedinců řádu třásnokřídlí
Pavlína Krečmerová Extrakce geometrických parametrů buněk ve 2-D obrazech z optické mikroskopie
Denisa Malúšková Analýza kompetitivních rizik v analýze přežití
Vojtěch Maša Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod
Jiřina Mertová Vyhodnocení metod detekce a analýzy vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Jana Svačinová Časově-frekvenční transformace odezvy kardiovaskulárního systému na podráždění
Anna Svobodová Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaci
Marie Švomová Kritická validace modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi
Hana Zelinková Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů
Alena Zoľáková Metody pro hodnocení dodržení klinických protokolů v oblasti protinádorové chemoterapie

Nahoru

Obhájeno v roce 2008

studentnázev
Ondřej AndyVlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí
Marie MackováVyužití jehličí jako pasivního vzorkovače pro sledování kvality ovzduší
Veronika PeškováSpeciace cínu ve vzorcích životního prostředí
Julie SvobodováMetody analýzy léčiv v environmentálních matricích
Zuzana RuferováLarvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory znečištění vodního prostředí

Ekotoxikologie

Zdena MoosováBiochemické mechanismy vývojové toxicity u vodních živočichů
Pavel PilerZdravotní a ekologická rizika protinádorových léčiv
Jan PriessnitzTesty únikového chování v půdní ekotoxikologii
Zuzana RábováPakomáři jako model hodnocení toxicity sedimentů
Eliška SychrováEkotoxicita komplexní biomasy sinic a jejich složek
Kateřina TrnkováMakrofyta jako indikátory kvality tekoucí vody

Matematická biologie

Štěpán Brázda Návrh informačního systému pro zpracování dat environmentálního monitoringu
Michaela Cvanová Epidemiologie komplexních chorob – metodologie analýz mezigenových vztahů a vztahů mezi genetickými faktory a prostředím
Kamila Holubová Stochastické predikční metody v analýze přežití
Ivana Ihnatová Metody meta-analýzy výsledků CGH, expresních a microRNA array studií.
Eva Janoušová Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku
Ivana Jánová Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumu
Simona Littnerová Mnohorozměrné statistické metody v hodnocení interakcí biologických společenstev a prostředí
Tereza Pernicová Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumu
Marcela Pongrácová Statistické metody genetické epidemiologie
Radka Štěpánová Disease mapping

Nahoru

Obhájeno v roce 2007

studentnázev
Adriena RokosováFototransformace v ledu
Veronika SkácelováVývoj kontaminace vodních toků z pohledu studia osudu perzistentních organických látek v akvatickém prostředí: modelová lokalita Zlínsko
Ivana UngrádováDistribuce chirálních polutantů v prostředí
Inka RusováCyanotoxiny microcystiny a bakterie a praktická stanovení microcystinů technikou ELISA
Věra DaňkováImunotoxikologie sinicových metabolitů
Eva KnižátkováVliv enviromentálních organických polutantů na nitrifikaci v půdě
Olga KryštofováDetoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologie
Martin KřížVyužití specifických in vitro biotestů pro identifikaci biologicky aktivních kontaminantů ve směsích
Jana KučerováBakterie asociované se sinicemi vodního květu

Ekotoxikologie

Kristýna VlachováVliv huminových látek na toxicitu komplexních vzorků ze životního prostředí
Petra MacíkováEndokrinní disruptory detekované in vitro systémy v různých složkách prostředí
Martina NešporováMonitoring ekologických valencí druhů pod vlivem stresových faktorů
Hana PaskerováBiomarkery ekotoxicity sinic
Zbyněk ŠplíchalKontaktní testy ekotoxicity sedimentů
Klára Šmídová (Vlčková)Nové chemické metody vhodné pro hodnocení biodostupnosti půdních kontaminantů

Matematická biologie

Lukáš Kohút Využití nástrojů GIS v hodnocení ekologických rizik
Tereza Košťálová Srovnání Mayfieldovy metody a analýzy přežívání v hodnocení hnízdní úspešnosti ptáků
Jakub Kulaviak Informační systém komponent pro optickou mikroskopii
Ondřej Májek Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsu
Pavla Kadlecová Zásady správného managementu dat v klinickém hodnocení léčiv

Nahoru

Obhájeno v roce 2006

studentnázev
Petra CvanováBiodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik
Ivana HovorkováStudium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, sníh, vegetace) - atmosféra
Olga KryštofováDetoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologie
Linda LandlováSníh jako médium pro akumulaci perzistentních organických polutantů - sledování kontaminace sněhu v průmyslových a pozaďových lokalitách a jejích změn
Eva ValentováStudium biodostupnosti perzistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) v návaznosti na pasivní vzorkování s využitím silikono
Lucie BielskáMetody analytické extrakce POPs z pevných matric
Jan BrulíkVyužití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantů
Miroslava SoukupováDekontaminační a sanační technologie v životním prostředí
Radka JandekováBioremediační technologie pro odstranění toxických látek z vodného prostředí

Ekotoxikologie

Barbora Jarošová (Jedličková)Lake Restoration Management
Tomáš ČápVliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a vývoj vyšších rostlin
Michala NešporováManagement odpadového hospodářství
Petra StejkorováBiodiverzita a metodika hodnocení ekologických rizik

Nahoru

Obhájeno v roce 2005

studentnázev
Zuzana RuferováBioindikace toxického znečištění drobných toků na základě analýzy deformit ústního ústrojí larev pakomárovitých (příp. dalších bezobratlých)
Veronika CzibulkováStudium biodostupnosti POPs v terestrickém prostředí
Klára KozákováIndikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky
Petra OlivováDistribuce POPs mezi biotické a abiotické složky akvatického prostředí
Lenka ŠkrdlíkováFyzikální a chemické procesy v přírodním sněhu
Jan VondraStudium bioakumulace POPs na modelových organismech v terestrickém prostředí
Marie TučkováVlastnosti, výskyt a stanovení polycyklických aromatických heterocyklů ve volném ovzduší

Ekotoxikologie

Zuzana KostřicováBioindikace toxického znečištění drobných toků na základě analýzy deformit ústního ústrojí larev pakomárovitých (příp. dalších bezobratlých)
Zdeňka KlimešováEkotoxikologické hodnocení speciálních typů odpadních vod: standardní metody a specifické efekty
Jana PeštováŽížaly jako modelový organismus pro studium bioakumulace xenobiotik
Zdenka BednářováRetrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzduší
Martina ČížkováHodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů
Iva ProvalilováPodíl pevných částic z dopravy působících na zdraví člověka

Matematická biologie

Martina Talianová Mechanizmy evoluce pohlavních systémů
Radim Klapka Metoda FISH ve vysokorozlišovací cytometrii
Dana Paulíčková Mobilní genetické elementy

Nahoru

Obhájeno v roce 2004

studentnázev

Ekotoxikologie

Ivana PochyláPerfluorované látky v prostředí
Eva ŠutekováBiomarkery v ekotoxikologii půdních bezobratlých
Lenka HořanskáEkotoxikologické profily organofosforových sloučenin dle Direktivy 2000/60/EU
Daniel JančulaEkotoxikologické hodnocení metod vedoucích k omezení masového rozvoje nárostových organismů v chladicích věžích ČEZ
Jiřina KlieštíkováHodnocení fosfolipidických mastných kyselin jako endpoint při hodnocení ekologických rizik pro půdu
Klára KozlováBiodostupnost POPs v půdách - možnosti hodnocení ekotoxikologickými testy
Vratislav KubíkTerestrické modelové ekosystémy
Kateřina Nováková (Bártová)Ekotoxikologické profily vybraných perzistentních organických sloučenin dle Direktivy 2000/60/EU
Pavel OdráškaVýznamná léčiva a endokrinní disrupce v životním prostředí
Hana PernicováEkotoxicita sinic - identifikované toxiny vs. další faktory v komplexních vodních květech
Radka Hejlová Hodnocení metod pro ekotoxikologické testování zemědělských půd po aplikaci čistírenských kalů

Matematická biologie

Lucie Neuvirtová Epidemiologie závažných onemocnění
Zuzana Šlégrová Analýza dat MRI pro prediktivní hodnocení vývoje roztroušené sklerózy
Michal Štícha Vývoj modelu hodnotícího vliv proteino-energetické malnutrice na vývoj vážně nemocných pacientů

Nahoru

Obhájeno v roce 2003

studentnázev

Matematická biologie

Petra Ovesná Systém AB0 v lidských kostech

Nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí