RECETOX EDUCATION | Témata studentských prací

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Témata studentských prací

realizované / obhájené

Realizované práce

Zahájeno v roce 2016

studentnázev

Ekotoxikologie

Eliška BlažkováStudium testikulární toxicity pomocí in vitro modelů
Alžběta DikunováExprese, purifikace a strukturní analýza proteinů viru chronické paralýzy včel
Michael KillingerMolekulární regulace raného vývoje končetin
Renata ŠkovroňováRenální in vitro modely v toxikologii
Barbora TaszkováStanovení endokrinních disruptorů ve vodách za použití reverzní osmózy a in vitro biodetekce
Nikola ZahradováSinicové neurotoxiny
Klára KročováPrimární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě

Chemie životního prostředí

Pavla FialováHodnocení expozice vodních organismů z různých trofických úrovní persistentním organickým látkám pomocí rovnovážného pasivního vzorkování
Vendula GreéováOptimalizace pasivního vzorkovače opatřeného difuzní vrstvou hydrogelu pro monitorování polárních organických znečišťujících látek v povrchových a odpadních vodách
Lucia KrkoškováOsud conazolových fungicidů v půdním prostředí - role organického uhlíku a dalších faktorů
Jan Zezula

Nahoru

Zahájeno v roce 2015

studentnázev

Ekotoxikologie

Zuzana DvořákováBiouhel - prostředek pro remediace a zvýšení kvality půd
Jindřich ŠmídVliv přírodních vzorků s různou retinoidní aktivitou na embryonální vývoj
Marie MiličkováVliv stresu vytrvalostních závodů na imunitní a fyziologické parametry

Chemie životního prostředí

Denisa Doležalová Distribuce alkylfenolů v environmentálních matricích
Lucie Hložková Kombinace fyziologicky-založených extrakčních testů a ex vivo absorpčních studií transportu xenobiotik pro odhad biodostupnosti látek v zažívacím traktu
Martin Kizovský Látky narušující hormonální rovnováhu v potravinách
Jaromír Sobotka Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
Andrea Zálešáková Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení dopadů na lidské zdraví

Nahoru

Zahájeno v roce 2014

studentnázev

Ekotoxikologie

Jonáš Lačňák Identification and effects of chemicals leaching from drinking water tubings

Chemie životního prostředí

Šárka KuklíkováKalibrace a terénní testování pasivních vzorkovačů na bázi difúze v gelu na monitorování emergentních látek ve vodním prostředí

Nahoru

Zahájeno v roce 2012

studentnázev

Matematická biologie

Lucie Brožová Analýza genových interakcí na základě mikročipů a CGH čipů a jejich využití jako prediktorů u pacientů s mnohočetným myelomem
Lenka Čápková Parametrické a semi-parametrické modely odhadu přežití do relapsu z genových expresních dat u pacientů s karcinomem kolorekta
Renata Chloupková Analýza teplotního režimu vodních toků a jeho vlivu na společenstva makrozoobentosu
Ina Kyselová Metodické aspekty měření struktury ekologického prostoru ptačích společenstev

Nahoru

Zahájeno v roce 2009

studentnázev

Nahoru

Obhájené práce

Obhájeno v roce 2017

studentnázev

Ekotoxikologie

Veronika MusilováHepatotoxické a hepatokarcinogenní účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidů

Nahoru

Obhájeno v roce 2016

studentnázev

Ekotoxikologie

Sabina VáňováDospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologii
Barbara AlbrechtováOptimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce
Hana KlímováBuněčný příjem a biotransformace sinicových toxinů v savčích tkáňových kulturách in vitro
Eva ŠafaříkováTestování biokompatibility materiálů pro experimentální práci v buněčné biologii
Libor ŠulcEndokrinně disruptivní potenciál látek spojených s rozvojem vodního květu sinic

Chemie životního prostředí

Alena AmbrosováDistribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředí
Lucie Holubová Detekce simulantů bojových chemických látek
Petra FišerováAnalýza látek narušujících hormonální rovnováhu a jejich metabolitů ve výrobcích a lidských tkáních
Jiří PalátAnalýza látek narušujících hormonální rovnováhu a jejich metabolitů ve výrobcích a lidských tkáních
Barbora NežikováPerzistentní látky ve volném ovzduší a atmosférické depozici
Jakub MartiníkBiodostupnost forem arsenu v kontaminovaných půdách
Daniela ŽážováAnalýza polychlorovaných bifenylů a dalších látek ve stavebních materiálech a budovách
Lenka HájkováOsud steroidních látek v půdním prostředí
Romana LesniákováStanovení alkylfenolů v půdě
Lucie KomancováVývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí
Jitka Tobišková Monitoring toxických látek v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na Slovensku

Nahoru

Obhájeno v roce 2015

studentnázev

Ekotoxikologie

Ondřej Brózman Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy
Kristýna JánováVyužití reverzní osmózy s in vitro detekcí v analýze estrogenních látek v povrchových vodách
Natália NeuwirthováHodnocení biodostupnosti polutantů z půd pomocí chemických extrakčních metod
Zuzana NovákováToxicita nanočástic olova
Alena Nekvapilová Vliv směsí z vodního prostředí na embrya obojživelníků

Chemie životního prostředí

Alena OndrúšováEndokrinní disruptory (ECDs) ve výrobcích a materiálech používaných pro děti a dětmi
Martina PartykováAbsorpce organických polutantů v gastrointestinálním traktu
Simona Jílková Prostorová variabilita bromovaných zpomalovačů hoření v domácím prachu
Kristýna Kroupová Stanovení toxických prvků a jejich forem v klinických materiálech
Kateřina Švecová Charakterizace materialů vhodných pro konstrukci passivních vzorkovačů polárních organických látek ve vodním prostředí
Jana VáclavíkováHodnocení humánní expozice s využitím toxikokinetických modelů
Martin Pokladník Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzduší
Vladimíra Rapčanová Studie použití pasivního vzorkování pro měření fluorovaných povrchově aktivních látek ve vodě
Magda JandusováDlouhodobý výskyt a působení umělých sladidel v globálním životním prostředí

Nahoru

Obhájeno v roce 2014

studentnázev

Ekotoxikologie

Jitka Johnová Kontaminace nivních půd a její důsledky pro půdní biologickou kvalitu
Edita Kolářová Studium účinků veterinárních farmak ve vodním prostředí
Zuzana Krausová Testikulární steroidogeneze a vliv environmentálních kontaminantů
Šárka Křepelková Použití baterie půdních ekotoxikologických testů pro hodnocení vlivu digestátů na zemědělskou půdu
Zuzana Lenčešová Hodnocení chemopreventivních účinků fytochemikálií pomocí in vitro metod
Lenka Mikulášková Toxické účinky a biochemické změny po inhalační expozici nanočástic
Marek Pípal Embryonální model s Danio rerio pro sledování významných mikropolutantů v životním prostředí
Zuzana Šalplachtová Praktické využití in vitro biotestu CAFLUX v hodnocení kontaminace životního prostředí
Aneta Dydowiczová Samčí reprodukční systém a znečištění životního prostředí
Pavel Fojt Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů

Chemie životního prostředí

Petra PolouckáStudium obsahu alkylfenolů ve vodě
Tereza ŘezníkováReakce oxidu dusičitého s povrchem sazí a PAHs
Michaela Belháčová Měření koncentrací POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování
Petra Brunnerová Vývoj metody pasivního vzorkování POPs v v tkáních měkkýšů/ryb pro odhad vnitřní chemické activity
Michaela Nagyová Monitoring skládek odpadu
Zuzana Miháliková (Markechová) Vychytávání par organických látek rostoucími ledovými krystaly
Tereza ProcházkováVývoj a optimalizace metod pro stanovení fytoestrogenů a dalších bioaktivních metabolitů cyanobakterií
Lenka Sochorová Identifikace možných zdrojů kontaminace při přípravě vzorků pro stanovení vybraných persistentních polutantů
Alena Škodová Stanovení estrogenních látek ve vodě pomocí pasivních vzorkovačů.
Iveta Škopíková Studium parametrů pasivních vzorkovačů pro monitorování polárních organických znečišťujících látek ve vodním prostředí
Vít Hořínek Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky
Martina Vidrmanová Metody izolace a detekce látek použitelných jako náhrada bojových chemických látek (BCHL)
Michaela Vyhňáková Nové biodetekční systémy pro hodnocení anti/estrogenní aktivity

Matematická biologie

Barbora Hanáková Heterogenita KRAS mutantních nádorů kolorekta z pohledu genové exprese.
Lenka Krupková Prostorové modelování vegetační skladby na území střední Evropy v období posledního glaciálu
Michaela Kučerová Analýza vazby makrozoobentosu na charakter říčních koridorů
Zita Macháčková Mikrosimulační modely v hodnocení nákladové efektivity preventivních programů
Petra Malcová Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostí
Ondřej Ngo Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů
Lucie Panáčková Rizikové faktory alergií u dětí
Ivana Svobodová Hodnocení časově závislých proměnných v epidemiologii zhoubných nádorů
Michal Uher Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněním

Nahoru

Obhájeno v roce 2013

studentnázev

Ekotoxikologie

Marie Minaříková (Michelová)Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismy
Josef OspalíkInterakce rozpuštěné organické hmoty s dioxinově aktivními polutanty
Tereza ProcházkováEndokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řas
Markéta Svobodová Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal
Marek ŠudomaHodnocení ekotoxicity lesních půd vybranými testy
Markéta Hůlková (Brázdová) Využití huminových látek a dřevěného uhlí pro dekontaminační účely
Michal Dymák Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů
Branka Laković Modelování rizik pesticidů ve vodním prostředí - využití distribuce citlivosti druhů
Jana Lebedová Experimentální využití biochemických markerů u modelových obratlovců

Chemie životního prostředí

Zuzana Bílková Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí
Pavla Draštíková Globální distribuce atmosférických organických polutantů
Libor Jaša Využití pasivního vzorkování pro monitoring sinicových toxinů.
Martina Krátká Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředí
Anna Kutláková Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.
Anežka Nečasová Hodnocení genotoxického potenciálu UV filtru
Mirka Onderková Analytické metody pro studium obsahu estrogenů v krevní plazmě
Pavla Plachtová Biodetekční metodiky pro sledování anti/androgenity a glukokortikoidní aktivity
Lukáš Romanský Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty
Jan Sadílek Sinicové toxiny ve vodárenství – výskyt, eliminace a zdravotní rizika.
Alena Vitvarová Stanovení léčiv v odpadních vodách
Jaroslava VečerkováKvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látek

Matematická biologie

Mariya Antonova Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
Perta Boudová Současné metody hodnocení výsledků léčby chronické myeloidní leukémie
Petr Dluhoš Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance
Anna Gardavská Modelování čištění komunálních odpadních vod
Martin Hroch Simulace biodiverzity společenstev makrozoobentosu a jeho srovnání s reálnými daty biomonitoringu
Eva Jakubcová Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selhání
Eva Jarošová Stanovení parametrů kompartmentového modelu dynamiky onkologických onemocnění
Zuzana Ježíková Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
Barbora Malá Klasifikace komponent získaných z dat funkční magnetické rezonance pomocí analýzy nezávislých komponent
Jiří Moravec Fylogeografie virů způsobujících vzteklinu
Lenka Puczoková Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při prevenci kolorektálního karcinomu
Kateřina Záleská Predikce délky přežití onkologických pacientů pomocí umělých neuronových sítí

Nahoru

Obhájeno v roce 2012

studentnázev

Ekotoxikologie

Katarína BányiováPřestupy chemických látek přes kůži
Sabina Némethová Bioindikace toxického znečištění tekoucích vod na základě citlivosti jednotlivých taxonů a společenstev vodních bezobratlých
Martin Steček Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod
Lucie ŠindelářováVliv povrchové aplikace vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě
Lucia ŠkulcováReprodukční test toxicity s Caenorhabditis elegans
Veronika BuráňováCharakterizace a využití kvasinkových in vitro modelů pro hodnocení komplexních kontaminovaných matric

Chemie životního prostředí

Pavla KoskováHodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech.
Jana AdamcováKalibrace a terénní validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring nově sledovaných polutantů ve vodách.
Věra BačováPerzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí.
Jana BenešováPerzistentní organické polutanty ve vnitřním prostředí.
Kateřina Komínková (Hošková)Určování zdrojů persistentních organických polutantů
Mária ChropeňováMonitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí.
Pavlína KaráskováStanovení perfluorovaných látek (PFCs) v ovzduší
Marta SeifertováStanovení alkylfenolů v environmentálních matricích
Kateřina StehlíkováOptimalizace stanovení polárních pesticidů v environmentálních matricích
Šárka UrcováResidua těžby a zpracování ropy v půdách

Matematická biologie

Kateřina ChlupováModely s podílem vyléčených pacientů v analýze přežití onkologických pacientů
Hana ImrichováPorovnání podtypů nádoru kolorekta s podtypy nádoru prsu na základě korelace genových expresních profilů.
Andrea JanotováGenové interakční sítě a jejich využití v odkrývání heterogenity nádoru kolorekta.
Jitka JirčíkováDetekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKG
Martina KalivodováMakrozoobentos jako indikátor kombinovaného stresu fluviálních ekosystémů: dopady zemědělského využití v povodích toků České republiky
Matyáš KuhnRozpoznávání vizuálních podnětů z obrazových dat funkční magnetické rezonance
Markéta NovotnáModely přestupu těžkých kovů do rostlin
Denisa MalúškováVícestavové modely v onkologii a hemato-onkologii
Jiřina MertováDlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR
Anna SvobodováDynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky
Marie ŠvomováVícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi
Zdeňka AdamuStanovení hemodynamických parametrů kardiovaskulární soustavy koní
Petra HlouškováPoužití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat

Nahoru

Obhájeno v roce 2011

studentnázev

Ekotoxikologie

Kateřina Trnková Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí
Eva TrávníčkováVliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd
Petr MasnerEkotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
Jan PriessnitzPoužití únikových testů pro hodnocení toxicity pevných matric
Zdeňka MoosováMechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů
Lucie NovoměstskáVyužití SOS Chromotestu při monitorování cytotoxických léčiv

Chemie životního prostředí

Pavel RotterRizikové prvky v lesních půdách – distribuce, osud a zátěže
Blanka MaňákováMožnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech

Matematická biologie

Tereza KalábováZhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm
Pavlína KrečmerováSegmentace obrazů z optické mikroskopie pro podporu laboratorní diagnostiky vybraných chorob krve
Jana SvačinováHodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koní
Michaela BayerlováEvoluce struktury proteinů vápníkových kanálů
Kamila HolubováModelování rizikové funkce v populačním hodnocení přežití
Ivana JánováExperimentální design klinických studií v kardiologii
Hana ZelinkováAplikace shlukovacích metod na data klinických registrů
Alena Zoľáková Získávání znalostí v oblasti protinádorové chemoterapie z dat plátců zdravotní péče.
Michaela CvanováMatematické metody hodnocení genových polymorfismů v biomedicínském výzkumu
Radka ŠtěpánováDisease mapping: Renální karcinom v ČR zkoumaný metodami disease mappingu

Nahoru

Obhájeno v roce 2010

studentnázev

Ekotoxikologie

Zbyněk ŠplíchalPraktické hodnocení ekotoxicity sedimentů - srovnání různých metodik a přístupů
Eliška SychrováSpecifické účinky sinic a jejich složek
Petra Stejkorová Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik
Zuzana RábováPakomáři jako modelové organismy v ekotoxikologických studiích
Pavel Piler Hladiny a rizika protinádorových léčiv v pracovním prostředí

Chemie životního prostředí

Ondřej AudyVlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí
Jiří KalinaMatematické modelování biodegradačních procesů
Veronika PeškováSpeciace cínu ve vzorcích životního prostředí
Eva Straňáková (Kaislerová)Vlastnosti, výskyt a stanovení derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší
Hana LiškováFrakcionace semivolatilních organických látek ve vzorcích ovzduší

Matematická biologie

Eva JanoušováModerní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu
Simona LittnerováVliv časových a sezónních změn struktury společenstev makrozoobentosu na stabilitu biotické typologie profilů biomonitoringu
Ivana IhnatováImplementácia metód pre meta-analýzu dát z microarray experimentov.

Nahoru

Obhájeno v roce 2009

studentnázev

Ekotoxikologie

Kristýna VlachováMetody izolace a charakterizace huminových látek
Klára Šmídová (Vlčková)Osud a biodostupnost PAHs v artificiálních půdách
Petra Macíková Specifické mechanismy toxicity u různých typů vzorků vodního prostředí
Martina Nešporová Ekologické valence makrozoobentosu v biomonitorovací síti ČR
Hana Paskerová Subletální účinky a biomarkery ekotoxicity sinic

Chemie životního prostředí

Daniela BenováHodnocení zátěže populace toxickými prvky na základě analýzy kamenů močového traktu
Veronika SkácelováOsud perzistentních organických látek v prostředí: modelová lokalita Zlínsko
Ivana UngrádováExtrakce a zkoncentrování nitroderivátů toluenu a metabolitů jejich degradace z environmentálních matric
Kateřina KuňákováSrovnávací studie konzervačních postupů pro třísločiněné usně

Matematická biologie

Pavla KadlecováAnalýza vlivu designu klinické studie a vstupních předpokladů na odhad velikosti vzorku
Lukáš KohútMetody práce s referenčními daty v biomonitorovacích programech: hledání referenčních bodů, pravděpodobnostní skórování lokalit a vývoj indikačních modelů
Tereza KošťálováModifikace Mayfieldovy metody v hodnocení hnízdní úspěšnosti ptáků
Ondřej MájekRole statistického zpracování dat v organizovaných programech sekundární prevence zhoubných nádorů

Nahoru

Obhájeno v roce 2008

studentnázev

Ekotoxikologie

Michala NešporováValidace a optimalizace postupů odběrů, transportu a úpravy vzorků půd pro mikrobiální analýzy
Zuzana Kostřicová Larvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory znečištění vodního prostředí
Tomáš ČápRychlé biotesty pro hodnocení toxicity vodných a suspendovaných materiálů
Barbora Jarošová (Jedličková)In vitro hodnocení xenoestrogenního a xenoadrogenního působení vzorků z vodního prostředí

Chemie životního prostředí

Ivana HovorkováŠtudium sorpčných rovnováh perzistentných toxických látok (PTS) v tuhých environmentálnych matriciach
Olga KryštofováVliv POPs na modelové rostliny, jejich akumulace v tkáních a efekty
Linda LandlováStudium perzistentních organických polutantů vázaných na prachové částice v atmosféře - jejich distribuce, osud a efekt
Romana MorcinkováPasivní vzorkování ŽP pro anorganické polutanty
Eva ValentováVývoj pasivního vzorkovače pro měření kontaminace povrchových vod na bázi silikonové gumy
Jan BrulíkExtrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME
Lucie BielskáVyužití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantů
Miroslava SoukupováFytoremediační účinnost kultury "Lupina bílá"
Radka JandekováFytoremediace metribuzinu z vody a půdy
Klára KozákováIndikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

Nahoru

Obhájeno v roce 2007

studentnázev

Ekotoxikologie

Zdeňka KlimešováStudie ekotoxicity environmentálních vzorků kontaminovaných léčivy
Zdenka BednářováRetrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v životním prostředí
Martina Čížková Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů
Jiří SuchýDeregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhou
Jana PeštováBioakumulace polutantů bezobratlými v půdě ve vztahu k jejich biodostupnosti

Chemie životního prostředí

Petra OlivováBioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinic
Lenka Vaňková (Škrdlíková)Vymývání persistentních organických látek z atmosféry mokrou depozicí
Marie TučkováDistribuce polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů v systému půda-vzduch

Matematická biologie

Radim KlapkaKlasifikace biologických dat v referenčních modelech biomonitoringu

Nahoru

Obhájeno v roce 2006

studentnázev

Ekotoxikologie

Petra BeránkováDetekce genotoxického potenciálu vzorků ovzduší eukaryotickým modelem
Lenka HořanskáZavedení metodiky pro detekci inhibitorů acatylcholinesterázové aktivity
Radka HejlováHodnocení toxického a genotoxického potenciálu kalů z čistíren odpadních vod
Kateřina Nováková (Bártová)Hodnocení efektů cyanotoxinů na autotrofní organismy pomocí biochemických parametrů
Daniel JančulaEkotoxikologické hodnocení metod používaných pro omezení masového rozvoje řas
Klára KozlováEkotoxicita vybraných perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k jejich biodostupnosti
Vratislav KubíkEfekty organicky bohatých substrátů na půdní biotu
Pavel OdráškaEkotoxikologické hodnocení vybraných protinádorových léčiv
Martin VáňaValidace metody hodnocení funkční diverzity systémem Biolog pro ekotoxikologické studie
Viktor Jung Vyhodnocení sanace podzemních vod kontaminovaných CIU na lokalitě Brno ABB EJF , a.s.
Hana PernicováEkotoxicita komplexních vzorků vodních květů sinic
Ivana PochyláBiochemické markery působení cyanotoxinů u živočichů
Eva ŠutekováZavedení a optimalizace metod pro vybrané biomarkery půdních bezobratlých

Chemie životního prostředí

Petr KukučkaVlastnosti, výskyt a stanovení polychlorovaných naftalénů v prostředí
Romana KurkováFotochemie organických polutantů v přírodním sněhu a ledu
Ondřej MikešStudium distribuce a biokoncentračních faktorů POPs v terestrickém prostředí
Roman ProkešVyužití pasivních vzorkovačů pro měření kontaminace povrchových vod
Petr AdamStudium vlivu dopravy na koncentraci PAHs ve volném ovzduší městských aglomerací s využitím pasivních vzorkovačů
Michal OravecDegradace chirálních polutantů v půdním prostředí

Matematická biologie

Lucie NeuvirtováEpidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu)
Zuzana ŠlégrováZhodnocení prognostického potenciálu vyšetření magnetickou rezonancí u pacientů s roztroušenou sklerózou
Michal ŠtíchaVývoj modelu hodnotícího závažnost proteino-energetické malnutrice u chronicky nemocných pacientů

Nahoru

Obhájeno v roce 2005

studentnázev
Sylva SchovánkováToxicita cyanobakterií ve vodním prostředí - efekt známých cyanotoxinů a dalších metabolitů.
Jiří KohoutekChromatografické stanovení a preparativní isolace cyanotoxinu
Jan LánaEfekty perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní chvostoskoky (Collembola)
Ondřej AdamovskýBiochemické a biologické metody detekce sinicových toxinů

Ekotoxikologie

Veronika Mlčáková (Pašková)Ekotoxicita PAHs a jejich derivátů u rostlin - hodnocení biomarkerů expozice a efektů
Martin PolákHodnocení toxicity komplexních vzorků s využitím bakteriálních a eukaryotických in vitro biotestů
Lucie VáňováVliv fotomodifikovaného fluoranthenu na primární procesy fotosyntézy hrachu setého (Pisum sativum)
Martin BeníšekVyužití nových in vitro modelů v ekotoxikologii: málo prostudované nukleární receptory a toxicita
Lenka UmannováÚloha kyseliny arachidonové v regulaci buněčné cytokinetiky buněčné populace ovlivněné xenobiotiky
Jan Beneš Vliv reziduí pesticidů na pavouky
Sylva VeseláToxicita cyanobakterií ve vodním prostředí - efekty známých cyanotoxinů a dalších metabolitů
Kateřina VlasákováNeletální efekty perzistentních organických látek - testy na rostlinách

Chemie životního prostředí

Lenka HamplováStanovení perzistentních organických polutantů ve vzorcích ovzduší v okolí Spolany Neratovice
Jana LžičařováVyužití pasivních vzorkovačů pro měření koncentrace PAHs v ovzduší silničních tunelů a jejich okolí
Jana MargetínováZakoncentrování polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů metodou SPE
Petra UrbanováStanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků ve vzorcích ovzduší v okolí DEZY Valašské Meziříčí

Matematická biologie

Petra OvesnáHodnocení výsledků serologické metody při vyšetření skupinových vlastností ABO ve slinách

Nahoru

Obhájeno v roce 2004

studentnázev

Ekotoxikologie

Jitka Černohlávková Testování vlivu POPs na půdní mikrobiální společenstva - laboratorní kultivace jako standardní testy toxicity
Zuzana FlegrováVyužití lux reporter gene systému v ekotoxikologii
Blanka HolubářováTestování ekotoxického vlivu POPs na půdní roupice ( Enchytraeidae, Oligochaeta)
Lenak KopřivováToxicita a biomarkery u autotrofních organismů - studie chlorovaných parafinů a rozpouštědel
Klára ŠimkováOxidativní stres u vodních organismů - biomarkery efektů a antioxidačního potenciálu
Radka VykonalováMechanismy toxicity a in vitro efekty derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků
Svatava MališkováGenotoxický potenciál suspendovaných částic ovzduší

Chemie životního prostředí

Martin Vojtěšek Stanovení vybraných persistentních organických látek ve vodách metodou SPE
Martina KučerováStanovení chlorovaných benzenů v environmentálních matricích
Martina KobližkováStanovení rozdělovacích koeficientů n-oktanol-voda a vzduch-voda pro vybrané persistentní organické polutanty v reálných vodách

Nahoru

Obhájeno v roce 2003

studentnázev

Ekotoxikologie

Pavel KukletaAnalýzy genetické,druhové a fyziologické diverzity při hodnocení ekologických rizik - metodická studie s příklady vybraných společenstev
Tomáš JedličkaPočítačové modelování enzym-substrát komplexů haloalkan dehalogenáz
Michal BittnerHPLC stanovení atrazinu , jeho degradačních produktů a chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů s PIBCI
Jiří ŠvihálekVyužití systému BIOLOG v analýze ekologických rizik pro půdní prostředí
Tereza UrbanováAkutní, prolongované a chronické testy na korýších
Iva SovadinováXenoestrogenní aktivita nových environmentálních polutantů
Lukáš KuželVyužití analýzy rizika v České republice
Zuzana MájkováIn vitro hodnocení cytotoxicity a vztah k dalším mechanismům toxicity
Vojtěch ŘezníčekKomplexní ekologické hodnocení toků Nedvědička a Rožínka v oblasti útlumu těžby uranu
Ivana SochováVyužití dynamiky fluorescence chlorofylu pro testy fytotoxicity
Jan PokornýVyužití kalů odpadních vod pro produkci biomasy
Tomáš BartošToxicita a genotoxicita organochlorového pesticidu - toxafenu (CAS 8001-35-2)

Chemie životního prostředí

Alice DvorskáHodnocení regionálního zatížení prostředí persistentními organickými látkami
Drahomíra GežováPasivní vzorkování vybraných skupin POPs
Jana VránováDistribuce polycyklických aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodním ekosystému

Nahoru

Obhájeno v roce 2002

studentnázev

Ekotoxikologie

Klára BreinekováMechanismy oxidativního stresu a význam v ekotoxikologii
Petra KapplováBiomarkery promoce karcinogeneze - mechanismy a stanovení in vitro
Pavel BabicaPříspěvek k hodnocení expozice, efektů a rizik sinicových toxinů
Jitka BezchlebováValidace metabolického koeficientu qCO2
Antonín KrásaStatistické hodnocení biodiverzity fytoplanktonu údolních nádrží
Michaela MikovcováSelekce cyanocidních látek pro omezení rozvoje cyanobakterií
Lenka Švihálková ŠindlerováVyužití metod sledování cytokinetiky v ekotoxikologii
Jan MartinekHodnocení akutních řasových testů toxicity metodou fluorescence imaging
Martin KašnýLarvální stádia motolic v podmínkách environmentálního stresu

Chemie životního prostředí

Veronika DupalováHPLC stanovení chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů
Jaroslav JanošekIn vitro testování PBT polutantů
Jana MlčákováHPLC stanovení atrazinu a jeho degradačních produktů s využitím derivatizace analytů
Jan NosekFotodegradace chlorovaných fenolů v ledu působením UV záření
Petra PřibylováKontaminace vydry říční (Lutra Lutra) polychlorovanými bifenyly a organochlorovými pesticidy na území západní Francie
Lenka ŠváchováPBT látky v mokré atmosférické depozici

Nahoru

Obhájeno v roce 2001

studentnázev

Ekotoxikologie

Kateřina SkřivanováMetodická standardizace kinetických testů substrátem indukované respirace u kontaminovaných půd
Michal ŠkarekBakteriální testy genotoxicity
Alan GavelAplikace testů toxicity v hodnocení biodostupnosti kontaminantů půd
Martina GavelováFytotoxicita sinic
Jakub GregorATP-TOX systém a jeho aplikace v testu toxicity pevné fáze
Soňa MarvanováBiochemická charakterizace mutantních haloalkan dehalogenas
Eva OttováVliv polutantů na životní cyklus vybraných druhů motolic
Petr PavlišPříspěvek ke kvalitnímu managementu dat projektů zaměřených na hodnocení ekologických nebo humánních rizik

Chemie životního prostředí

Markéta MaškováMožnosti stanovení vybraných typů pyrethroidních pesticidů ve vzorcích životního prostředí
Šárka VokounováStudie procesu těkání organochlorových polutantů z půd

Nahoru

Obhájeno v roce 2000

studentnázev

Chemie

Michal BoháčPočítačové modelování dehalogenačních reakcí haloalkan dehalogenas
Zuzana MarcalíkováHPLC stanovení nitro-substituovaných polyjaderných aromatických uhlovodíků s luminiscenční detekcí
Jindřiška DolinováStanovení atrazinu a jeho degradačních produktů v půdách
Jiří KomprdaMatematické modely distribuce chemických látek v životním prostředí
Petra KosubováFluorometrické stanovení meziřetězových vazeb v molekule DNA po působení komplexů kovů
Olga MiškováVyužití Donnanovy dialýzy pro prekoncentraci a speciaci prvků

Ekotoxikologie

Daniela ŠvrčkováTest mutagenity v systému měření bichemických markerů in vitro
Michal SlaninaHydrolytická dehalogenace nenasycených alifatických halogenderivátů
Josef JenčovskýVyužití GIS ke stanovení potenciálu v oblasti Novomlýnských nádrží
Lukáš NeumanEkologická stabilizace krajiny v kontaktní zóně lesnaté a zemědělské krajiny
Miroslav MalýProblematika těsnění skládek a výluhových vod ve vztahu k rizikům vyplývajícím z kontaminace životního prostředí při úniku skládkových vod
Libor MikulicaBiochemické markery zatížení akvatických systémů
Denisa PelikánováVyužití GIS a dálkového průzkumu Země k hodnocení rizik v povodí
Eva PřikrylováDigitální model krajiny - koncepce a možnosti využití
Ondřej SkrottHodnocení oblasti z hlediska vhodnosti pro skládkování odpadů
Adam SvobodníkEnvironmental indicative value of substrate induced respiration kinetics models
Jaromír ŠelleHodnocení vlivu environmentálních rizik na životní prostředí
Martin ŠteflíčekStav a vývoj znečištění ovzduší na modelovém povodí řeky Fryšávky

Nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí